ما ادرس سایتها رو 1ماه تا 3ماه گذاشتیم ...هیچوقت برداشته نمی شود ادرس سایت شما
تعرفه های گذاشتن ادرس سایتها و وبلاگ
سفارش مورد نظر سایز بنر یک ماه دوماه سه ماه
-------- 4 هزار تومان 10 هزار تومان 15 هزار تومان
-------- 1 هزار تومان 2 هزار تومان 4 هزار تومان
-------- 2هزار تومان 3هزار تومان 5هزار تومان
-------- 15 هزار تومان 25 هزار تومان 30 هزار تومان
-------- 2 هزار تومان 5هزار تومان 8 هزار تومان
-------- 2 هزار تومان 3 هزار تومان 5 هزار تومان
-------- 3هزار تومان 6هزار تومان 7هزار تومان
-------- 8هزار تومان 15هزار تومان 20هزار تومان
-------- 1 هزار تومان 2 هزار تومان 5 هزار تومان
468x60 1 هزار تومان 3 هزار تومان 5 هزار تومان
468x60 1 هزار تومان 2 هزار تومان 3 هزار تومان
120*240 3 هزار تومان 5 هزار تومان 8 هزار تومان
468x60 1 هزار تومان 2 هزار تومان 3 هزار تومان
-------- 20هزار تومان 25 هزار تومان 50 هزار تومان